ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα αποτελεί δήλωση αποδοχής όρων του χρήστη απευθυνόμενη στην εταιρεία «FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE» δημιουργό του forzaonline.gr που φιλοξενείται στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη του forzaonline.gr της παρούσας ιστοσελίδας να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του χρήστη ΜΟΝΟ ONLINE και υπό τους όρους της παρούσας.

Ο χρήστης δηλώνει προ της εισόδου του στην υπηρεσία ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους παρακάτω όρους οι οποίοι του γνωστοποιούνται από την εταιρεία FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE μέσω της παρούσας .

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στο συνοδεύον αυτή λογισμικό ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην εταιρεία FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE

Ο χρήστης με την αγορά φύλλου ή συνδρομής αποκτά δικαίωμα online ανάγνωσης μέσω του λογαριασμού σύνδεσής του στην forzaonline.gr και έχει δικαίωμα να διαβάσει τα φύλλα του όσες φορές θέλει ΜΟΝΟ online. Δέν υπάρχει η δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης στην συσκευή του πελάτη - συνδρομητή.

Στα έντυπα που αποκτά δικαίωμα online ανάγνωσης ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτά πρόσβαση ανάγνωσης ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικής αγοράς - συνδρομής.

Η FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κειμένων ή φωτογραφιών και εν γένει της ύλης των εντύπων που πωλούνται ή εν γένει αναρτώνται στο forzaonline.gr της παρούσας ιστοσελίδας, τα πνευματικά δικαιώματα της περιεχόμενης ύλης στα έντυπα ανήκει αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους συνεργάτες αυτών.

Η FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση τροποποίησης της ύλης μελλοντικών τευχών, ή της θεματολογίας των εντύπων, είτε αυτή γίνεται για λόγους marketing ή άλλους που επιβάλει ο εκδότης για το έντυπο που εκδίδει, συνεπώς η συνδρομή σε αυτό δεν θα ακυρώνεται και το καταβληθέν ποσό δεν θα επιστρέφεται.

H FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE με κανένα τρόπο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στην ιστοσελίδα της εντύπων την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

H FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE δεν φέρει ευθύνη για το χρόνο ανάρτησης κάθε τεύχους-εντύπου στην ιστοσελίδα της αφού αυτό γίνεται με επιμέλεια του εκδότη εκάστου εντύπου.

Η FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση την οποία τρίτοι τυχόν θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στην μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρηστών, συνεπώς η εταιρία FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στο χρήστη.

Ο Χρήστης - Συνδρομητής έχει την υποχρέωση να προφυλάξει τα στοιχεία εισόδου του στην ιστοσελίδα και να μην τα κοινοποιεί σε τρίτους για κανένα λόγο.

Στην περίπτωση που ο εκδότης ορισμένου εντύπου για οποιαδήποτε αιτία διακόψει την συνεργασία του με την «FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE» για οιοδήποτε λόγο, ο χρήστης και συνδρομητής του εντύπου αυτού (εφόσον έχει γίνει συνδρομητής προ της άνω διακοπής της συνεργασίας) θα δύναται να απαιτήσει άμεσα από τον εκδότη του εντύπου την εξακολούθηση της συνδρομής σε έντυπη όμως μορφή δίχως επιπλέον για αυτόν χρηματική επιβάρυνση και για το χρόνο που υπολείπεται της διάρκειας της συνδρομής του.

Για την αγορά των εντύπων τα οποία αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα προαπαιτείται από τον χρήστη η γνωστοποίηση στοιχείων, προσωπικού μη ευαίσθητου χαρακτήρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνδρομή του. Τα στοιχεία αυτά του χρήστη θα ανακοινώνονται αποκλειστικά και μόνον στον εκδότη του εντύπου του οποίου θα γίνεται συνδρομητής, για το λόγο αυτό ο χρήτης δίδει ανεπιφυλάκτως την άδεια του για αυτό στην FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE.

Η FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη , καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.

Η χρήση του παρόντος λογισμικού και της υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.

Πολιτική υπαναχώρησης - επιστροφής ψηφιακού εντύπου. Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής εντός 5 ημερών εφόσον το ψηφιακό έντυπο (εφημερίδα, περιοδικό, ebook) παρουσιάζει προβλήματα στην ανάγνωσή του με ευθύνη της FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE και όχι σε περίπτωση προβλήματος της συσκευής του πελάτη.

Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι: FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ IKE, Τηλέφωνο : 2310 444460

Αλλαγές στους όρους χρήσης

Μπορεί να γίνουν αλλαγές στους όρους χρήσης από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης.